PHONE : 021-44972925-7

چابکی سیستم

چابکی سیستم
این شرکت با بکارگیری سیستم به روز برنامه ریزی و کنترل فرآیند و استفاده از ابزارهای تولید مناسب، ارائه خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن را امکان پذیر کرده است.
فرایند مذاکره،مشاوره فنی و هماهنگی های مورد نیاز بازرگانی و حقوقی مشتریان با استفاده از کارشناسان بازرگانی و مهندسان فروش به آسانی و در زمانی بسیار کوتاه صورت می گیرد.