PHONE : 021-44972925-7

سیم و کابل با هادی آلومینیومی